Vastuullisuus

Raviurheilussa vastuullisuus on yksi toimintaa ohjaavista periaatteista.
Lajin vastuullisuuteen vaikuttavat kaikki sen toimijat.

Ravihevonen on huippu-urheilija, ja sen hyvinvoinnista huolehditaan monin tavoin. Raveissa ei voi menestyä ilman hevosen hyvinvointiin panostamista.

Suomalaisia hevosia, ohjastajia, valmentajia ja hevosenhoitajia arvostetaan laajasti myös maailmalla, koska osaamisemme ja tapamme kantaa vastuuta hevosista kaikilla osa-alueilla on huipputasoa.

Hevosten hyvinvointia kilpailupaikalla valvotaan eläinlääkärin, eläinlääkärin avustajien, tuomariston, lähdönjärjestäjien, lähettäjien ja varikkoalueen valvojien toimesta koko tapahtuman ajan. Jokaisissa raveissa arvotaan viisi hevosta erilliseen hyvinvointitarkastukseen, jossa tarkastetaan hevosen yleiskunto sekä varusteiden ja kärryjen kunto. Viime vuonna hyvinvointitarkastuksia tehtiin yli 2 000 kappaletta. Kaikissa Suomen raveissa otetaan lääkeainenäyte noin kolmesta hevosesta. Tämä tekee yhteensä yli 1 000 dopingtestiä vuodessa. Raviurheilu onkin Suomen testatuin urheilulaji. Kaikki ohjastajat puhallutetaan ennen kilpailusuoritusta.

Hippos (Suomen raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö) johtaa ravikilpailutoimintaa Suomessa, myöntää luvan kilpailujen järjestämiseen ja määrittelee järjestämisen ehdot. Kilpailusäännöissä määritellään muun muassa kilpailuun osallistumisen ehdot sekä vastuut ja velvollisuudet kaikkien raveissa toimivien ihmisten osalta. Sääntöjä tarkennetaan muun muassa rangaistusmääräyksillä, lääkintäohjeella ja varusteoppaalla. Jokainen kilpailulisenssin haltija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja määräyksiä. Vuonna 2022 toteutetun sääntöuudistuksen myötä ajotapoihin on tullut merkittäviä muutoksia, ja esimerkiksi hevosen käskeminen on kiellettyä. Lisäksi väärien ajotapojen rangaistukset ovat koventuneet. Uudet säännöt on koulutettu tuomareille ja ohjastajille, ja ne on otettu hyvin vastaan.

Raviurheilussa on nollatoleranssi häirintään ja syrjintään, ja kaikki ilmenevät tapaukset otetaan vakavasti. Kaikille hevosten kanssa toimiville ihmisille halutaan mahdollistaa hyvä ilmapiiri ja yhdenvertainen ympäristö harrastaa ja toimia alalla. Suomen Hippoksella on käytössä oma ilmoituskanava, jonne raviurheilun ja hevoskasvatuksen piirissä tapahtuvasta epäasiallisesta toiminnasta voi aina ilmoittaa. Erityisen tärkeää on puuttua tilanteisiin heti, jos niitä todistaa ja pyytää tarvittaessa apua.

Hippos pitää hevosen hyvinvoinnin varmistamista raviurheilun kehittämisen keskeisenä elementtinä. Tieto hevosten käyttäytymisestä lisääntyy koko ajan ja se on viime vuosina käynnistänyt positiivisen muutoksen alan sisällä. Esimerkiksi ravivalmentajat hakevat aktiivisesti tietoa eläinlääkäreiltä muun muassa hevoselle parhaiten sopivista kuolaimista ja muista varusteista.

Raviurheilu on monipuolinen harrastus! Voit olla mukana hevosen hoitajana, ohjastajana, valmentajana, raveissa yleisönä tai toimihenkilönä, hevosen voi omistaa yksin tai kimpassa ja ravikilpailuissa voi myös lyödä vetoa. Ravilähtöjä voi ajaa poneilla, suomenhevosilla ja lämminverisillä hevosilla joko kärryiltä tai monté- eli raviratsastuslähdöissä. Kaiken keskiiössä on kuitenkin hevosen ja ihmisen yhteistyö.

Lue lisää Hippoksen sivuilta.

In English

The racehorse is an elite athlete, and its well-being is taken care of in many ways. Success in harness racing cannot be achieved without investing in the horse’s welfare. Horses, drivers, trainers, and grooms in Finland are widely respected worldwide because their expertise and the way of taking responsibility for the horses in all areas are of top quality. The welfare of horses at the competition venue is monitored throughout the event by veterinarians, veterinary assistants, judges, paddock area supervisors, and staff.

In every race, five horses are drawn for separate welfare inspections, where the horse’s general condition and the condition of the equipment and carts are checked. Last year, over 2,000 welfare inspections were conducted. Also, medication samples are taken from approximately three horses in every Finnish harness race. This adds up to over 1,000 doping tests per year. Harness racing is indeed the most tested sport in Finland. All horse drivers are breathalyzed before the competition performance.

Hippos (the Finnish central organization for harness racing and horse breeding) leads the harness racing competition activities in Finland, grants permits for organizing competitions, and defines the conditions for organizing them. Competition rules define, among other things, the conditions for participating in the competition, as well as the responsibilities and obligations of all individuals involved in the races. The rules are further specified by penalty regulations, medical instructions, and equipment guides. Every competition license holder commits to follow these rules and regulations. As a result of the rule reform implemented in 2022, significant changes have been made to driving styles, and, for example, urging the horse is prohibited. In addition, the penalties for incorrect driving styles have been toughened. The new rules have been well accepted and incorporated by judges, drivers, and equestrian people.

Harness racing has a zero-tolerance policy for harassment and discrimination, and all reported cases are taken seriously. It is desired to provide a good atmosphere and an equal environment for everyone involved in working and engaging with horses. Hippos has its own reporting channel where any inappropriate behavior within the harness racing and horse breeding community can always be reported. It is particularly important to address situations immediately if witnessed and to ask for help if needed.

Hippos considers ensuring the welfare of horses as a central element in the development of harness racing. Knowledge about horse behavior is increasing all the time, and in recent years, it has initiated a positive change within the industry. For example, horse trainers actively seek information from veterinarians about the most suitable bits and other equipment for the horse.

Harness racing is a versatile hobby! You can be involved as a horse groom, driver, trainer, staff member, or as an audience at races. You can own a horse alone or in a group, and you can also bet on harness races. Races can be driven with ponies, coldblood horses, and Standardbred horses either from carts or in monté, where the horse is ridden under saddle. However, at the heart of it all is the collaboration between horse and human.